Consistori

RESULTAT DE LES ELECCIONS LOCALS – MAIG 2015

Eleccions 2015

COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS COL·LEGIATS

I

RETRIBUCIONS ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

 

L’Ajuntament en Ple

 • IXSP-PI
  • Biel Ferragut Mir
  • Guillem Gabriel Crespí Barceló
  • Joan Reynés Alomar
  • Pedrona Seguí Serra Maria
  • Magdalena De La Fuente Ferrá
  • Joan Pérez Comas

 

 • MÉS
  • Antoni Simó Tomàs Cañellas
  • Rafel Socias Tugores
  • Catalina Munar i Etxaniz

 

 • PSIB-PSOE
  • Catalina Cladera Crespí
  • Juan Crespí Garau

 

 • PP
  • Margalida Serra Cabañellas
  • Maria Violeta Rodríguez Martínez
  • José Llabrés Cladera
  • Joan Bernat Soler Crespí
  • Bartolomé Crespí Perelló
  • Joan Villalonga De Arriba

 

Periodicitat de les sessions ordinàries. Amb caràcter bimensual i imparells, el primer dijous del mes que pertoqui, a les 20:30 hores a l’hivern i a les 21,00 hores a l’estiu i, si aquell fos festiu, el segon dilluns a la mateixa hora. El mes d’agost serà inhàbil pel que fa a la celebració de sessions ordinàries.

 

Comissió informativa d’Assumptes de Ple 

Tots els membres de la Corporació, amb el batle de president.

 

Junta de Portaveus

 • IXSP-PI
  • Titular: Joan Reynés Alomar.
  • Suplent: Guillem Crespí i Barceló.

 

 • MÉS
  • Titular: Antoni Simó Tomàs i Cañelles.
  • Suplent: Catalina Munar Etxaniz.

 

 • PSIB-PSOE
  • Titular: Catalina Cladera Crespí.

 

 • PP
  • Titular: Margalida Serra Cabanellas.

 

La periodicitat de les sessions serà el darrer dimarts de cada mes, a les 20:30h., en horari d’hivern, i a les 21h., en horari d’estiu. En cas de coincidir en dia festiu, es durà a terme el proper dimarts laborable.

 

Comissió de Comptes

 • IXSP-PI
  • Biel Ferragut Mir
  • M. Magdalena De La Fuente Ferrà
  • Joan Reynés Alomar
  • Pedrona Seguí Serra

 

 • MÉS
  • Catalina Munar i Etxaniz
  • Rafel Socias Tugores

 

 • PSIB-PSOE
  • Catalina Cladera Crespí

 

 • PP
  • Margarita Serra Cabanellas
  • M. Violeta Rodríguez Martínez
  • José Llabrés Cladera
  • Joan Bernat Soler Crespí

 

Junta de Govern Local

President , Biel Ferragut Mir.

Vocals:  Guillem Gabriel Crespí Barceló, Joan Reynés Alomar, Antoni Simó Tomàs Cañellas i Catalina Cladera Crespí.

Sessions ordinàries: els dimarts i divendres, a les 9h.

 

Tinences de batlia

1a. Antoni Simó Tomàs Cañellas.

2a. Joan Reynés Alomar.

3a. Guillem Gabriel Crespí Barceló.

4a. Catalina Munar i Etxaniz.

5a. Joan Pérez Comas.

 

Junta de Govern local

Biel Ferragut Mir, Antoni Simó Tomàs Cañellas, Joan Reynés Alomar, Catalina Munar i Etxaniz i Guillem Gabriel Crespí Barceló.

 

Delegacions de la batlia 

 • Guillem Gabriel Crespí Barceló: Urbanisme i Esports.
 • Joan Reynés Alomar: Gestió municipal i Seguretat ciutadana, i portaveu de l’equip de govern.
 • Pedrona Seguí Serra: Protocol, Escoleta i Centre de Dia.
 • M. Magdalena de la Fuent Ferrá: Fires i Festes.
 • Joan Pérez Comas: Comerç i Indústria, Agricultura, Economia i Hisenda.
 • Antoni Simó Tomàs Cañellas: Participació Ciutadana, Joventut i Innovació.
 • Rafel Socias Tugores: Educació i Cultura.
 • Catalina Munar i Etxaniz: Serveis Socials, Mediambient i Sanitat.
 • Joan Crespí Garau: Manteniment i Cementiri, Segona i Tercera Edat.

 

Representant de l’Ajuntament al Consell Escolar de l’Escoleta Huialfàs

 • Pedrona Seguí Serra i Rafel Socias Tugores (suplent).

 

 Representants de l’Ajuntament en diferents institucions

 • Consorci Pla Mirall sa Pobla: Biel Ferragut Mir i Joan Pérez Comas (suplent).
 • Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB): Biel Ferragut Mir i Guillem Gabriel Crespí Barceló (suplent).
 • Fons Mallorquí de Solidaritat: Biel Ferragut Mir i Catalina Munar Etxaniz (suplent).
 • Consorci d’Informàtica: Antoni Simó Tomàs Cañellas i Joan Reynés Alomar (suplent).
 • Parc Natural de s’Albufera: Catalina Munar i Etxaniz i M. Magdalena De La Fuente Ferrá (suplent).
 • LEADER II: Joan Pérez Comas i M. Magdalena De La Fuente Ferrá (suplent).
 • Mancomunitat del Nord: Biel Ferragut Mir i Pedrona Seguí Serra (suplent).
 • Consorci Pangea Arco Mediterráneo: Catalina Munar i Etxaniz i Joan Pérez Comas (suplent).
 • ASSEMBLEA DE BATLES: Biel Ferragut Mir i Guillem Gabriel Crespí Barceló (suplent).

 

Representants als consells escolars

 • IES Can Peu Blanc: Rafel Socias Tugores i Pedrona Seguí Serra (suplent).
 • CEIP Tresorer Cladera: Rafel Socias Tugores i M. Magdalena De La Fuente Ferrá (suplent).
 • CEIP Sa Graduada: Rafel Socias Tugores i Joan Pérez Comas (suplent).
 • CEIP Vialfás: Rafel Socias Tugores i Pedrona Seguí Serra (suplent).
 • IES Joan Taix: Rafel Socias Tugores i M. Magdalena De La Fuente Ferrá (suplent).
 • CEIP Son Basca: Rafel Socias Tugores i Pedrona Seguí Serra (suplent).
 • Col·legi Sant Francesc d’Assís: Rafel Socias Tugores i Pedrona Seguí Serra (suplent).
 • CEPA Sa Pobla: Rafel Socias Tugores i Pedrona Seguí Serra (suplent).

 

 Assignacions retributives als membres corporatius

 • El batle, per la seva dedicació exclusiva, una retribució íntegra anual de 37.000,00 €, distribuïda en 12 mensualitats de 3.083,33€.
 • Regidors amb dedicació parcial, equivalents a 20 hores de dedicació setmanal, per import íntegre de 825,00 € mensuals, durant 12 mensualitats cada d’any:
  • Guillem Crespí Barceló
  • Joan Pérez Comas
  • Joan Crespí Garau
  • Antoni Simó Tomás Cañellas

 

Assignacions per assistències als òrgans col·legiats de l’Ajuntament

(No afecten als qui tenen dedicacions excluives o parcials)

 • Assistències als plens municipals: 130 €/sessió.
 • Assistències a la Comissió Informativa de Plens: 85 €/sessió
 • Assistències a la Junta de Govern: 100 €/sessió
 • Assistència a Juntes de Portaveus: 100 €/sessió
 • Assistència a la Comissió Especial de Comptes: 75 €/sessió
 • Assistència a altres Comissions Informatives: 75 €/sessió

La quantitat màxima anual que podrà meritar qualsevol regidor per assistències als òrgans col·legiats serà de 9.900€.

 

Assignacions per grups polítics amb representació municipal

Cada grup polític percebrà la quantitat proporcional de 891,67 € anuals per cada regidor que comprengui el grup. El crèdit total per aquest concepte serà de: 891,67 € x 17 regidors = 15.158,39 €.

 

Partido Popular Independents-el Pi Més per sa Pobla PSIB-PSOE