Assignacions retributives als membres corporatius

Assignacions retributives als membres corporatius

El batle, per la seva dedicació exclusiva, una retribució íntegra anual de 37.000,00 €, distribuïda en 12 mensualitats de 3.083,33€.

Regidors amb dedicació parcial, equivalents a 20 hores de dedicació setmanal, per import íntegre de 825,00 € mensuals, durant 12 mensualitats cada d’any:
Guillem Crespí Barceló
Joan Pérez Comas
Joan Crespí Garau
Antoni Simó Tomás Cañellas

Assignacions per assistències als òrgans col·legiats de l’Ajuntament
(No afecten als qui tenen dedicacions excluives o parcials)
Assistències als plens municipals: 130 €/sessió.
Assistències a la Comissió Informativa de Plens: 85 €/sessió
Assistències a la Junta de Govern: 100 €/sessió
Assistència a Juntes de Portaveus: 100 €/sessió
Assistència a la Comissió Especial de Comptes: 75 €/sessió
Assistència a altres Comissions Informatives: 75 €/sessió

La quantitat màxima anual que podrà meritar qualsevol regidor per assistències als òrgans col·legiats serà de 9.900€.

Assignacions per grups polítics amb representació municipal
Cada grup polític percebrà la quantitat proporcional de 891,67 € anuals per cada regidor que comprengui el grup. El crèdit total per aquest concepte serà de: 891,67 € x 17 regidors = 15.158,39 €.