Premi Mestre Arabí de Narrativa Escolar

Premi Mestre Arabí de Narrativa Escolar

Dins la programació de la biblioteca, entre les activitats organitzades per promoure els hàbits de la lectura i l’escriptura, figura aquest premi de narrativa escolar que es du a terme de manera ininterrompuda des del curs escolar 2011-2012. El concurs cerca la implicació de tota la comunitat educativa en aquest procés de creació literària i, en especial de les diferents aules/grup, que comparteixen professors i alumnes. El alumnes hi participen a partir de processos selectius de les corresponents aules. Així i tot, segons consta a les bases del concurs (corresponen a la V edició), si hi ha aules d’un centre que no hi participen, els alumnes interessats d’aquestes aules podran presentar-s’hi individualment. Els autors de les obres premiades reben un diploma, un xec-regal per comprar material educatiu i una selecció de llibres i CD editats per l’Ajuntament de sa Pobla. Així mateix, l’Ajuntament edita el recull de totes les obres premiades, que es presenta al públic durant la diada de Sant Jordi corresponent.

Vegeu-ne les edicions en format digital:


Mestre Arabí (1829-1905).- Isidro Arabí Andrades, va néixer a Múrcia l’any 1829. Fou destinat com a mestre d’escola, a la nostra vila, l’any 1854, i, aquí va romandre per a sempre més. Es va casar i va tenir fills. Néts seus, que han viscut a sa Pobla fins als anys setanta, ara resideixen a Ciutat. Va dedicar, el mestre Arabí, més de 50 anys a l’ensenyament, a l’educació i a la cultura de sa Pobla. Generacions i generacions de poblers aprengueren amb ell, a llegir i a escriure. Va morir a sa Pobla, l’any 1905, entre l’estima general. Fou persona austera i complidora, d’una notable vocació pedagògica.  Aquest premi, així mateix, i per extensió, representa un homenatge als mestres i les mestres que han desenvolupat i segueixen desenvolupant amb dedicació la seva noble tasca a sa Pobla.

OBJECTE
Aquest premi té per objecte estimular l’escriptura i la lectura entre tots els estudiants de sa Pobla, així com incentivar l’estimació a les lletres, tot perseguint un progrés i millor desenvolupament cultural de la nostra societat.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

1. El concurs és de creació literària.

2. Els treballs seran en català, originals, individuals i de tema lliure.

3. Categories:

Batxillerat/ CIFP/ CEPA

ESO

  • 1r i 2n de Primària
  • 3r i 4t de Primària
  • 5è i 6è de Primària
  • Educació Infantil (3-5 anys)


4. Participació. Els centres participaran al concurs per aules, en cada categoria corresponent. Els professors de les aules participants podran guiar els alumnes perquè el nivell d’expressió i la correcció ortogràfica siguin adequats a cada nivell, i escolliran un màxim de dos treballs per aula, per presentar al concurs.

Ateses les característiques dels centres, el CIFP Joan Taix i el CEPA sa Pobla presentaran al concurs sis treballs individuals, com a màxim, mitjançant procediments interns de selecció.

Si hi ha aules d’un centre que no participen al concurs, els alumnes interessats d’aquestes aules podran presentar-s’hi individualment i faran constar aquesta circumstància al full individual de participació on, a la casella “nom del centre d’on es participa”, posaran el nom del centre, seguida d’un guió i la paraula “lliure”.

5. Organització. Cada centre educatiu designarà una persona responsable del concurs la qual lliurarà els treballs seleccionats acompanyats del full de participació i de l’acta de centre (adjunts a aquestes bases), degudament emplenats, al regidor d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de sa Pobla.

6. Característiques dels treballs.

L’extensió màxima serà de:

Batxillerat/ CIFP/ CEPA
5 pàgines

ESO
4 pàgines

Segon i Tercer cicle de Primària
3 pàgines

Primer cicle de Primària
2 pàgines

Educació Infantil Individual
1 pàgina

Els treballs es presentaran amb lletra Arial en cos 12, o bé manuscrits. En Educació Infantil, els textos seran sempre manuscrits pels alumnes, tot i que hi podran aparèixer altres cal·ligrafies, d’adult o d’ordinador, per fer-los més llegibles, i també podran anar acompanyats d’il·lustracions, que s’inclouran en el procés d’avaluació.

En educació infantil es podran utilitzar cartolines amb una grandària màxima d’A3.

Tots els treballs hauran d’anar acompanyats del full individual de participació (adjunt a aquestes bases) degudament emplenat. En el treball original no s’escriurà ni el nom del participant ni el del centre.

7. Els premis.
Els premis consistiran en un xec-regal per un valor de 65 €, per al guanyador de cada una de les cinc categories, per adquirir material escolar o llibres a qualsevol impremta de sa Pobla, i de 40 € per al segon.

A més dels premis esmentats, totes les persones premiades podran elegir un exemplar de la relació següent del fons bibliogràfic de l’Ajuntament:

Infantil i primer cicle de Primària
Sa Pobla en colors. Sa Pobla: Associació “Pa i Mel”, 2005.

Segon i tercer cicle de Primària
Autors diversos, Sa Pobla en cromos. Sa Pobla: Ajuntament de sa Pobla, 1999.

ESO, Batxiller, CIFP i CEPA

  • BARCELÓ, Bartomeu J.: Contes de la infància transparent. IX Premi Alexandre Ballester. Palma: Lleonard Muntaner Editor / Ajuntament de sa Pobla, 2011.
  • BALLESTER, Alexandre: Assaig d’espectacle per a una nit d’estiu. Sa Pobla: Ajuntament de sa Pobla, 2003.
  • BALLESTER, Alexandre: Espurnes de festa. (Parlaments pòrtics de Sant Antoni). Sa Pobla: Ajuntament de sa Pobla, 2007.
  • LÓPEZ, Miquel: Sa Pobla i la història. Ajuntament de sa Pobla, 2008.
  • PAYERAS, Joan: 80 anys de futbol a sa Pobla: 1922-2002. Les gestes més importants i els seus protagonistes. Sa Pobla: Ajuntament de sa Pobla, 2003.

8. El jurat. L’Ajuntament triarà un jurat adequat al premi, relacionat amb l’àmbit educatiu, els membres del qual no podran treballar en cap centre escolar del municipi.

9. Totes les persones premiades tindran el corresponent diploma acreditatiu.

10. L’Ajuntament de sa Pobla es reserva l’opció de publicar els treballs premiats.

11. El termini de presentació dels treballs serà el 23 de maig de 2015.

12. Els premis es donaran a conèixer durant les festes de Santa Margalida i Sant Jaume.