Concurs de cartells Sant Antoni 2022

Concurs de cartells Sant Antoni 2022

Convocatòria del Concurs de cartells de les festes de Sant Antoni 2022

 1. Objecte i finalitat

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de premis amb la finalitat d’implicar la població en general en el procés de confecció i de tria del cartell que anuncia l’arribada de les festes de Sant Antoni de cada any. 

 1. Beneficiaris de la convocatòria

Poden ser beneficiaris de la convocatòria totes les persones que compleixin amb els requisits de participació i que estiguin al corrent pel que fa a les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de sa Pobla i amb l’AEAT, així com a les obligacions amb la TGSS, i no estiguin sotmeses en cap procediment sancionador incoat per aquest motiu.

 1. Dotació econòmica i premis

El treball guanyador rebrà els premis següents:

Una ximbomba i 500 € en efectiu. L’obra guanyadora esdevindrà el cartell oficial de les festes de Sant Antoni 2022.

El jurat, de manera excepcional, podrà establir un accèssit, al qual correspondrà, com a premi, una ximbomba i 250 € en efectiu.

Els premis es lliuraran a les persones que n’han manifestat l’autoria, el dia de la presentació oficial del cartell, dins els actes programats per a les festes de Sant Antoni corresponent. El jurat també podrà declarar desert el premi, si considera que els treballs presentats no reuneixen la qualitat suficient per als objectius que inspiren la convocatòria del concurs. En qualsevol cas, la decisió del jurat serà inapel·lable.

 1. Naturalesa del premi

Els premis d’aquesta convocatòria són de caràcter, voluntari, eventual, anul·lables, revocables i reintegrables en tot moment per les causes previstes en la llei o en aquestes bases.

 1. Crèdit pressupostari

Durant l’exercici pressupostari 2021, es destina la quantitat de 750 € a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3380.48000.01.

 1. Règim de concessió

El procediment de concessió de la subvenció previst en aquestes bases es fa mitjançant concurrència competitiva de totes les sol·licituds que compleixin els requisits exigits.

 1. Característiques de les obres presentades

Només es podrà presentar al concurs un treball per participant. Els treballs tindran un format vertical. Es presentaran sobre suport rígid, amb unes dimensions de 30 cm x 40 cm, sense marges i sense signar i hauran d’incloure els lemes “Sant Antoni 2022”; “Sa Pobla”; “16 i 17 de gener”. En el cas que el treball resulti guanyador, se’n facilitaran tots els fitxers, amb la resolució adequada per a la seva reproducció en paper amb un format, pel cap baix, DIN A2.

El tema serà representatiu de les festes de Sant Antoni i de la seva simbologia. A més, els treballs hauran de respectar les característiques pròpies de la tècnica del cartell. El jurat valorarà la qualitat gràfica i l’eficàcia anunciadora dels treballs presentats.

 1. Tramitació
 1. Sol·licituds

L’Ajuntament de sa Pobla facilitarà un model únic de sol·licitud per participar en aquest concurs, que s’adjunta com Annex I de la present convocatòria. Per a qualsevol informació o suport en la tramitació i seguiment de les sol·licituds cal adreçar-se a les dependències de l’Ajuntament situades a la plaça de la Constitució, 1 CP 07420, sa Pobla (Illes Balears).

 1. Presentació

Les sol·licituds han d'anar adreçades al batle-president de l’Ajuntament de sa Pobla i s’han de presentar en el Registre General de l’Ajuntament: Ajuntament de sa Pobla, plaça de la Constitució, 1 CP 07420, sa Pobla (Illes Balears) o a través de l’administració electrònica.

Així mateix es poden presentar per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Un cop presentada al Concurs, no es podrà retirar cap obra per tal de fer-hi correccions, ampliacions o per renunciar a la participació.

 1. Termini

El termini per presentar les sol·licituds comença el dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB i acaba el dia 10 de desembre de 2021.

 1. Documentació

La documentació que s’ha de presentar és la següent:

 1. Model de sol·licitud facilitat a l’annex I
 1. El treball presentat al Concurs. 
 1. Un sobre que contindrà les dades de l’autoria: nom i llinatges, adreça, municipi, codi postal, telèfon i fotocòpia del DNI.
 1. Exposició dels treballs presentats

Els treballs presentats romandran exposats al públic a partir de la setmana següent a la finalització del termini per presentar-los, al centre de cultura es Rafal; i a partir de dia 7 de gener, i fins al dia 20 de gener de 2022, a la casa consistorial. Totes les obres romandran en dipòsit, a disposició de l’Ajuntament de sa Pobla. Els treballs no premiats es podran recollir dins el mes de febrer següent, al centre de cultura ‘es Rafal’. Un cop passat aquest mes, es destruiran. Pel que fa a l’obra guanyadora, la seva propietat passarà a pertànyer, a tots els efectes, a l’Ajuntament de sa Pobla, que en podrà fer l’ús que estimi pertinent, d’acord sempre amb les disposicions legals vigents en la matèria.

 1. El jurat

Pel que fa al jurat, en seran membres:

 1. Una persona del cos tècnic de l’Àrea de Cultura, que farà funcions de secretaria.
 2. Una persona que treballi les arts plàstiques.
 3. Una persona amb coneixements de fotografia.
 4. Una persona en representació de l’obreria de sant Antoni.
 5. La persona guanyadora del mateix concurs de l’any anterior (en cas que no es torni a presentar).
 6. Tot el poble mitjançant el “vot popular”.
 7. Una persona en representació de la regidoria de Festes.
 8. Una persona en representació de la regidoria de Cultura, que n’exercirà la presidència, i que decidirà, amb vot de qualitat, en cas d’empat.
 1. Vot popular

Dins les dues setmanes següents a la data límit de lliurament de propostes, al centre de cultura es Rafal hi haurà una urna perquè les persones interessades puguin votar l’obra que els agradi més. Ho podran fer a partir dels 16 anys, sense cap altra limitació. Per poder emetre el vot s’hauran d’acreditar mitjançant la presentació del DNI, NIE, passaport o carnet de conduir. Un cop finalitzat el termini de votació, i efectuat el recompte de vots, sortirà l’obra elegida del vot popular.

 

 1. Procés de selecció de l‘obra guanyadora

El jurat anirà descartant les propostes que obtinguin les puntuacions menors fins a arribar a tenir, provisionalment, les tres obres finalistes. En aquest moment s’incorporarà el vot popular al recompte final de punts, com si es tractàs d’un membre més del jurat, i es determinarà l’obra guanyadora.

 1. Custòdia i retirada d’exemplars

L’Ajuntament de sa Pobla posarà esment en la custòdia dels originals mentre estiguin en poder seu, encara que no se’n farà responsable de la pèrdua o del deteriorament. Els treballs que no hagin estat premiats es podran retirar del centre de cultura es Rafal, durant tot el mes de febrer de 2022. Transcorregut aquest termini, es destruiran. 

 1. Acceptació d’aquestes bases 

La participació del Concurs de cartells de les festes de Sant Antoni 2022 suposa la total acceptació d’aquestes bases.

Disposició final

El premi  objecte d’aquesta convocatòria es regeix pel que disposa la Llei 39/15, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú; per la Llei 38/2003, general de subvencions; per la normativa de règim local que hi sigui d’aplicació i tenint en compte la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars; per les bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de sa Pobla corresponents a l’exercici 2021, per l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de sa Pobla (BOIB núm 77 de 11/062019) i per la resta de normativa que legalment hi pugui ser d’aplicació.

Marca Sa Pobla
logo fundacio