Urbanisme

L’àrea d'urbanisme s'encarrega de la planificació urbanística del poble. Planeja, dirigeix i  coordina els projectes d'obres, d'equipaments i d’infraestructures que es duen a terme al municipi, tramitant els expedients de noves construccions i atorgant les corresponents llicències d’obres i d’activitats.
Aquests serveis s’ubiquen a l’edifici dels “Cavallets”

Horaris d’atenció al ciutadà:
Arquitecte: dimecres de 9.30 a 14.30 hores
Enginyer: dimecres de 16.00 a 19.00 hores
Assessoria jurídica: dimecres de 10.00 a 13.00 hores / 16.00 a 19.00 hores

Tràmits de l’àrea d’urbanisme:
Sol·licitud_full d’acceptació d’encàrrec
Sol·licitud de certificat vacacional
Sol·licitud_comunicació prèvia

Enllaços:

Normes subsidiàries de sa Pobla 2003 
BOIB acord de les NNSS de sa Pobla
Pla territorial de Mallorca
Visualitzador IBEIB