XXII Premi Alexandre Ballester

XXII Premi Alexandre Ballester

Bases del XXII Premi Alexandre Ballester, d’Assaig (2022)

Termini de presentació d’obres: 30 de novembre de 2022

(BOIB núm. 139 de 27/10/2022)

 

1. Objecte i finalitat

L’Ajuntament de sa Pobla estableix el XXII Premi Alexandre Ballester (2022) amb l’objectiu de fomentar la investigació en les ciències humanes i socials. Es convoca en la modalitat d’assaig. S’hi accepten monografies que tractin la cultura de les llles Balears des de les més diverses disciplines.

2. Beneficiaris

Poden participar al Premi totes les persones que estiguin al corrent pel que fa a les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de sa Pobla i amb l’AEAT, així com de les obligacions amb la TGSS, i no estar sotmeses a cap procediment sancionador incoat per aquest motiu i que compleixin amb la resta de requisits formals i materials prevists en aquesta convocatòria i la normativa de subvencions aplicable, així com en l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de sa Pobla (BOIB núm. 77 de data 11/06/2019)

3. Dotació econòmica i edició de l’obra premiada

S’estableix un premi de 800 euros i la publicació del treball guanyador. La dotació econòmica del premi anirà a compte dels drets d’autoria. L’obra premiada serà editada per Lleonard Muntaner, Editor a la col·lecció Panorama de les Illes Balears.

4. Naturalesa del premi

Els premis d’aquesta convocatòria són de caràcter, voluntari i eventual i anul·lables, revocables i reintegrables en tot moment per les causes previstes en la llei o en aquestes bases.

5. Crèdit pressupostari

Durant l’exercici pressupostari 2022, es destina la quantitat de 800 € euros a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3340 48000.01.

6. Règim de concessió

El procediment de concessió de la subvenció previst en aquestes bases es fa mitjançant concurrència competitiva de totes les sol·licituds que compleixin els requisits exigits.

7. Característiques de les obres presentades

Les obres aspirants al XXII Premi Alexandre Ballester, d’Assaig (2022) han de ser escrites en llengua catalana i cal que siguin originals i inèdites. Cada participant podrà concursar-hi amb un màxim d’una sola obra.

Els treballs hauran de tenir, com a màxim, una extensió de 35 folis de text més 12 fotografies en blanc i negre aplegades en un apèndix final. Les obres hauran de presentar-se en format DIN A4, mecanoscrites a espai 1,5 i per una sola cara, en tipus Times New Roman o semblant, de cos dotze. S’ha de trametre l’obra en suport digital, realitzada amb programari, o en format usual, com ara Word, OpenOffice o PDF. A la primera pàgina es consignarà el títol de l’obra, i res més.

8. Tramitació

A. Sol·licituds

L’Ajuntament de sa Pobla facilitarà un model únic de sol·licitud per participar en aquest premi, que s’adjunta com Annex I de la present convocatòria. Per a qualsevol informació o suport en la tramitació i seguiment de les sol·licituds cal adreçar-se a les dependències de l’Ajuntament situades a la plaça de la Constitució, 1 CP 07420, sa Pobla (Illes Balears).

B. Presentació

Les sol·licituds han d’anar adreçades al batle-president de l’Ajuntament de sa Pobla i s’han de presentar en el Registre General de l’Ajuntament: Ajuntament de sa Pobla, plaça de la Constitució, 1 CP 07420, sa Pobla (Illes Balears) o a través de l’administració electrònica.

Així mateix, es poden presentar per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Un cop presentada al Premi, no es podrà retirar cap obra per tal de fer-hi correccions, ampliacions o per renunciar al concurs.

C. Termini

El termini per presentar les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB i finalitzarà dia 30 de novembre de 2022. No es pot presentar cap model de sol·licitud de subvenció fora del termini establert.

Si la sol·licitud no reuneix les dades d’identificació sol·licitades, o alguns dels requisits prevists en l’article 66 de la Llei 39/15, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, s’ha de requerir la persona sol·licitant d’acord amb el que estableix l’article 68 de la llei esmentada perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius amb indicació que, si no ho fa així, es tindrà per desistida la petició, amb una resolució expressa prèvia.

9. Documentació

La documentació que s’ha de presentar és la següent:

A. Model de sol·licitud facilitat en el present annex I

B. Fotocòpia del DNI.

C.  L’original en suport digital, realitzat amb programari –o en format– usual, com ara Word, OpenOffice o PDF. A la primera pàgina es consignarà el títol de l’obra, i res més.

D. Un sobre, amb el títol de l’obra a l’exterior, que contindrà les dades de l’autoria: Títol de l’obra, nom i llinatges, adreça postal, adreça electrònica i telèfon.

En cas de presentació telemàtica, un arxiu, anomenat “Dades”, que contindrà les dades esmentades en aquest mateix punt.

10. Jurat

Es constituirà un jurat integrat per una persona en representació de l’empresa editora, dues persones més de reconegut prestigi dins l’àmbit de la cultura de parla catalana, una altra en representació de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de sa Pobla, que exercirà la presidència del jurat, amb veu i sense vot; i una altra que en farà funcions de secretaria, amb veu i sense vot.

El jurat només tindrà accés als textos dels originals. Quan s’hagi adoptat la decisió de quina és l’obra guanyadora es tindrà accés, exclusivament, a la informació sobre l’autoria de l’obra premiada, per tal de preservar l’anonimat dels altres participants en el concurs.

El veredicte del jurat es farà públic el primer dilluns hàbil abans de Nadal, que no en sigui la vigília, dia 19 de desembre de 2022. El jurat podrà declarar desert el premi, però en cap cas no podrà atorgar-lo de manera compartida. El jurat podrà recomanar les publicacions que cregui oportunes de les obres finalistes i resoldrà tots aquells aspectes que no prevegin aquestes bases. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

11. Custòdia i retirada d’exemplars

L’Ajuntament de sa Pobla posarà esment en la custòdia dels originals mentre estiguin en poder seu, encara que no se’n farà responsable de la pèrdua o del deteriorament. Els treballs que no hagin estat premiats es podran retirar de l’Ajuntament, sempre que se’n presenti el rebut corresponent, fins al 31 de gener de 2023. Transcorregut aquest termini, es destruiran.

12. Acceptació d’aquestes bases

La participació en el XXII Premi Alexandre Ballester, d’Assaig (2022) suposa la total acceptació d’aquestes bases.

Disposició final

El premi  objecte d’aquesta convocatòria es regeix pel que disposa la Llei 39/15, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú; per la Llei 38/2003, general de subvencions; per la normativa de règim local que hi sigui d’aplicació i tenint en compte la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars; per les bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de sa Pobla corresponents a l’exercici 2022, per l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de sa Pobla (BOIB núm 77 d’11/06/2019) i per la resta de normativa que legalment hi pugui ser d’aplicació.

Download attachments:

Marca Sa Pobla
logo fundacio