L’AJUNTAMENT DE SA POBLA CONSTITUEIX LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME I MEDI AMBIENT

L’AJUNTAMENT DE SA POBLA CONSTITUEIX LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME I MEDI AMBIENT

 

El Ple de l’Ajuntament de sa Pobla, en sessió celebrada el dia 4 de maig de 2017 va acordar constituir una comissió informativa de caràcter permanent anomenada d’Urbanisme i Medi Ambient amb l’objectiu d’estudi, informe i consulta dels expedients d’urbanisme i medi ambient i per donar la màxima transparència a la feina feta per aquest departament. 

Aquesta Comissió ha quedat constituïda avui matí a la Sala de Plens de l’Ajuntament, la qual per unanimitat, a elegit a Guillem Crespí, regidor d’Urbanisme, com a president de l’esmentada Comissió. 

A més de Guillem Crespí, formen part d’aquesta Comissió: el batle de sa Pobla, Biel Ferragut i Joan Reynés, per part del Grup municipal IXSP-PI; Violeta Rodríguez i Joan Bernat Soler (que ha excusat assistència) per part del Grup municipal de Partit Popular; Antoni Simó Tomàs en representació de MES i Catalina Cladera en representació del PSIB-PSOE. El secretari d’aquesta Comissió serà Miquel Amer, funcionari de la Corporació. 

Han assistit a la reunió de la Comissió, Tomeu Villalonga, arquitecte municipal; Antoni Amengual, serveis jurídics de l’Ajuntament; Dolors Caldentey, arquitecte tècnic de l’Ajuntament; Antoni Amengual, secretari de l'Ajuntament; Catalina Munar, regidora de Medi Ambient i Joan Martorell, tècnic municipal de Medi Ambient. 

Els tècnics d’Urbanisme han fet un balanç de la situació administrativa del seu departament, constatant que en el 2017 es tramitaran a sa Pobla un total de 354 expedients d’obra. D’aquests, 198 expedients tramitats corresponen a obra major i 156 a obra menor. 

Pel que fa a obra major, durant el 2017 a sa Pobla es tramitaren 13 expedients integrats (obra + activitat), 16 expedients de modificacions, 60 expedients de reformes, 23 expedients de legalitzacions i 86 expedients d’obra nova. 

Per altra banda, el departament d’Urbanisme tramità 128 sol·licituds de comunicacions prèvies i 28 llicències de primera ocupació (final d’obra) 

També durant el 2017 es tramitaren a sa Pobla 31 expedients de llicència d’activitat, 56 expedients de disciplina urbanística (56 decrets d’inici) i 8 ordres d’execució (expedients en tramitació). 

Cal senyalar que durant els anys 2012, 2013, 2014 i 2015, a sa Pobla es concediren 245 llicències d’obra, membre que durant el 2017 se’n concediren 325 llicències.

Per altra banda, i pel que fa a la disciplina urbanística de sa Pobla, cal senyalar que durant aquests anys s’han tramitat els següents expedients (decrets d’inici): 

2007: 78 expedients.


2008: 71 expedients.


2009: 47 expedients.


2010: 25 expedients.


2011: 21 expedients. .

2012: 12 expedients. 

2013: 3 expedients
.

2014: 1 expedient.


2015: 1 expedient.


2016: 16 expedients.


2017: 56 expedients
.

2018: 13 expedients (de gener a abril)

Marca Sa Pobla
logo fundacio