L’Ajuntament de sa Pobla aprova el pressupost municipal del 2019

L’Ajuntament de sa Pobla aprova el pressupost municipal del 2019

22/03/2019

 

El ple de l'Ajuntament de sa Pobla ha aprovat de forma inicial el pressupost municipal del 2019 amb els vots favorables de l’equip de govern (IxSP-PI, MÉS I PSIB-PSOE) i l’abstenció del Partit Popular, a l’oposició.

El pressupost per al present exercici puja a 12.642.823,72€, un 1,54% més respecte el 2018 gràcies a la disminució de la càrrega financera i al bon comportament dels ingressos municipals.

Com a trets destacats, el regidor d’Economia i Hisenda, Joan Pérez, ha remarcat que “donam continuïtat a la bona feina feta ens els darrers tres pressupostos. Són uns comptes prudents, conservadors, transparents i, sobretot, realistes”.

L’aspecte més destacats  dels comptes muncipipals és la reducció del deute, donada la situació de partida l’any 2015 en què el 93% del pressupost total corresponia a passiu financer amb un deute amb els bancs de més de 9 milions d’euros.

El pressupost del 2019 contempla 1.023.994€ destinats a l’amortització de préstecs i en acabar l’any el deute s’haurà reduït a  3.409.929€, el que significa una reducció d’un 61% al llarg de la legislatura.

A més de reduir el deute amb els bancs, s’ha augmentat el capítol de personal amb un 7,39% respecte l’any anterior, fet que permet millorar les condicions laborals dels treballadors municipals; també s’ha augmentat un 9,5% el capítol corresponent a les partides de manteniment i millora dels béns i serveis; s’ha aconseguit generar inversions amb fons propis; i fer inversions amb el romanent líquid de tresoreria.

Pel que fa a la despesa financera, és a dir, els interessos de préstecs i altres operacions, baixa un 42% - passant de 183.578€ en el 2018 a  76.369€, una disminució considerable degut a la liquidació de part del deute de les expropiacions a la ronda amb fons aportats pel Consell de Mallorca i a la devolució de préstecs amb tipus d'interès més elevat.

Pel que fa al capítol d’inversions, destaca l’augment de les inversions amb fons propis amb la compra dels terrenys de la nova escola i la seva dotació de serveis com a element destacat. Així dels 641.733€ prevists en inversions, 438.593€ es faran amb recursos de l’Ajuntament. La resta, provenen del Govern de les Illes Balears i del Consell de Mallorca.

Pel que fa als ingressos prevists, s’ha de destacar l’estabilitat dels impostos directes, que ascendeixen a 4.675.600€, la qual cosa indica que “hi ha hagut una pressió fiscal òptima pel nivell de béns i serveis oferts a la societat”, segons el regidor Joan Pérez.

Pel que fa als impost indirectes, cal destacar l’impost de construccions i obres, que ha passat de recaptar 160.00€ euros a 275.000€.

Pel que fa a taxes i altres ingressos, la recaptació pressupostada ascendeix a 3.887.663€; les transferències corrents a 3.627.1331,88€; els ingressos patrimonials a 16.339,91€; i les transferències de capital a 161.088€.

Aquí teniu tota la informació resumida: https://prezi.com/view/4tOzl65wffzTtWBKye96/

Marca Sa Pobla
logo fundacio