História

L'espasa d'un cavaller

En Rodrigo de Sant Martí, cavaller lochtinent del noble Olf de Pròxida, cavaller e conseller del senyor rei e portant veu de governdor general en mallroques. Al amat lo batlle de Vialfàs salut e dilecció.

Denant nos ha proposat en Johan de Monjuych del vostro batlliu que la nit de la festa de Sant Antoni prop passada li levàs una espasa, ell acompanyat de dues dones. Perquè ha nos ha suplicat que com de bona costum sia que armes no sien levades a clcun mentre acompanya dones li deguéssem prvehir de remey convenient. Nós emperò atenens que so qu és request per lo dit Johan és cosa rahonable com sia deguda cosa que halhom qui acompany dona o dones sien levades armes.

Emperamor d'assò vos dehim e us manan que si així és com per lo dit Johan és proposat lli restituïscats la dita spasa vista la present hoc encara e a cautela vos pregam cor a aquells que servexen e acompanyen les dones deuen esser fetes cortesies e no'ls deuen esser levade armes

Maioricarum XXVIII mensis februarri anno a Nativitate Domini MCCCLX quinto. Arxiu del Regne de Mallorca. Llibre de Lletres Comunes.

A sa Pobla, l'espasa del cavaller Joan de Montjuich ha deixat memòria documentada i la certesa absoluta que, a sa Pobla, l'any 1365 ja se celebrava una concorreguda revetlla per la vigília de Sant Antoni.

Segons la "Lletra Comuna" del 28 de febrer de 1365, Rodrigo de Sant Martí, lloctinent del noble Olf de Pròxida, cavaller i conseller del senyor Rei i portaveu del Governador, es dirigeix al batle de Sa Pobla, l'honor Antoni Pugi, així: "Amat batle de Huyalfàs" i li relata com el cavaller Joan de Montjuich denunciava que li havien presa l'espasa que duia mentre acompanyava dues dones en la nit de la festa de Sant Antoni, i reconeixent que era de bon constum no llevar armes a ningú que acompanyés dona o dones, "puix que a les dones deuen ésser fetes cortesies, eus manam que li restituïts dita espasa". I el batle, així ho va fer.

Darrera la freda prosa oficial de les comunicacions administratives es pot entreveure, clarament, tot un esdeveniment galant al contrallum de la revetla de Sant Antoni a sa Pobla.


Source URL: https://www.sapobla.cat/node/13625