Política de privacitat

Dades del propietari del web:

Raó Social: Ajuntament de sa Pobla

NIF: P0704400A

Adreça Postal: Plaça Constitucio 1 07420, Sa Pobla (Illes Balears)

Adreça Electrònica: informacio@sapobla.cat

Telèfon: 971540054

Registre d' Entitats Locals: 01070440

Objecte Principal: informació, notícies i tràmits de l'ajuntament

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d'AJUNTAMENT DE SA POBLA amb NIF P0704400A i domicili social sito a PLAÇA CONSTITUCIO 1 07420, SA POBLA (ILLES BALEARS), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades. No es preveuen possibles cessions ni transferències internacionals.

Tractaments realitzats:

Gestió de la pàgina web:

- Finalitat: Tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web

- Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat

- Base legítima: El consentiment de l' interessat

- Tipologia de Dades: Dades merament identificatives

- Cessions: No es preveuen

- Transferències internacionals: No es preveuen

- Elaboracions de perfils: No es preveuen

Formulari web:

- Finalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds

- Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.

- Base legítima: El consentiment de l' interessat

- Tipologia de Dades: Dades merament identificatives

- Cessions: Cap

- Transferències internacionals: No es preveuen

- Elaboracions de perfils: No es preveuen

Gestió del compliment normatiu:

- Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a la qual està subjecta l' entitat

- Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat

- Base legítima: El compliment d' una llei

- Tipologia de Dades: Dades merament identificatives

- Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, s' informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable

- Transferències internacionals: No es preveuen

Drets dels interessats

AJUNTAMENT DE SA POBLA informa als Usuaris que, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant el Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

- Dret d' Accés: És el dret de l' usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s' hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l' origen d' aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d' aquestes.

- Dret de Rectificació: És el dret de l' afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control d' AJUNTAMENT DE SA POBLA, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l' usuari.

- Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.

- Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l' usuari, a excepció del previst en el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l' obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma.

- Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l' usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d' ús comú i lectura mecànica, i a transmetre' ls a un altre responsable.

- Dret d' Oposició: És el dret de l' usuari a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se' n cessi el tractament per part d' AJUNTAMENT DE SA POBLA.

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haurà de complir amb els requisits següents:

- Presentació d'un escrit a l'adreça PLAÇA CONSTITUCIO 1 07420, SA POBLA (ILLES BALEARS) (a l'atenció d'AJUNTAMENT DE SA POBLA) o bé a través de correu electrònic a INFORMACIO@SAPOBLA.CAT.

- L' escrit tramès pel titular de les dades que demani l' exercici haurà de complir els requisits legals següents:

o Nom, cognoms de l'interessat i còpia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. En els excepcionals casos en què s' admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s' acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.

o Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en el qual es demana la informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si demana informació d' un fitxer en concret, només la informació d' aquest fitxer. Si demana informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho demana per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se l' informarà de com ho pot fer i l' adreça a la qual l' ha d' enviar. Mai se li donarà informació per telèfon.

o Domicili a efectes de notificacions.

o Data i signatura del sol·licitant.

o Documents acreditatius de la petició que formula.

o L' interessat ha d' utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l' enviament i la recepció de la sol.licitud.

Finalment, l'informem que Vostè té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

AJUNTAMENT DE SA POBLA es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d' acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l' apartat dels termes i condicions d' ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.