Comissions

1. Comissions informatives:

"Comissió Informativa d'assumptes del Ple": de caràcter permanent. L'objecte d'aquesta serà l'estudi, informe i consulta en relació amb els assumptes competència del Ple de la Corporació. La Comissió Informativa d'assumptes del Ple estarà integrada per la totalitat dels membres de la Corporació. La Comissió celebrarà sessions ordinàries els dilluns previs a la celebració de sessions plenàries ordinàries i dos dies abans de la celebració de sessions plenàries extraordinàries.

«Comissió Especial de comptes»: òrgan necessari per a procedir a l'examen del Compte General del Pressupost. Ha d'estar constituïda per membres dels distints grups polítics que integren la Corporació, amb una composició proporcional al nombre de regidors de cadascun dels grups polítics. Establir que la Comissió Especial de comptes estarà composta pels vocals designats pels grups polítics municipals següents:

President: El Batle President o regidor en qui delegui.

Vocals:
Grup Municipal del Partit Popular: DOS VOCALS
Grup Municipal Independents per Sa Pobla: UN VOCAL
Grup Municipal de El Pi: UN VOCAL
Grup Municipal Més per sa Pobla: UN VOCAL
Grup Municipal Socialista: UN VOCAL
Grup Municipal VOX: UN VOCAL

"Comissió d'urbanisme i medi ambient": informativa de caràcter permanent. L'objecte de la qual serà l'estudi, informe i consulta en relació als següents assumptes: Expedients de les Matèries d'urbanisme i medi ambient quan la Competència per a la seva aprovació correspongui al Ple de la Corporació o a la Junta de Govern per delegació del Ple, així com donar coneixement als regidors dels distints grups polítics municipals del funcionament dels serveis d'Urbanisme i Medi Ambient de l'Ajuntament, recollint així mateix els suggeriments que es puguin presentar al respecte. Establir que la d'urbanisme i medi ambient estarà composta pels vocals designats pels grups polítics municipals següents:

President: El Batle President o regidor en qui delegui.

Vocals:
Grup Municipal del Partit Popular: DOS VOCALS
Grup Municipal Independents per Sa Pobla: UN VOCAL
Grup Municipal de El Pi: UN VOCAL
Grup Municipal Més per sa Pobla: UN VOCAL
Grup Municipal Socialista: UN VOCAL
Grup Municipal VOX: UN VOCAL

2. JUNTA DE PORTAVEUS: com a òrgan complementari, de caràcter consultiu i de col·laboració. En cap cas pot ostentar competències resolutòries ni rebre delegacions de cap òrgan municipal. La mateixa estarà constituïda pel Batle i pels portaveus dels Grups municipals o els seus suplents; però no pels regidors no adscrits. Se celebraran amb caràcter ordinari abans de la convocatòria de cada sessió plenària, amb la finalitat d'agilitar i ordenar el desenvolupament d'aquestes. Es convocarà reunió extraordinària de la Junta de Portaveus, a iniciativa de l'Alcalde o Tinent d'Alcalde en qui aquest delegui, i sempre que ho sol·licitin dos grups municipals o, almenys, la cinquena part dels regidors de la Corporació.