Fons europeus

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) es configura com un instrument promogut en l’àmbit de la Unió Europea, orientat a mitigar els impactes de la Pandèmia COVID-19, així com a transformar la societat, amb els objectius, entre d’altres, de modernitzar el teixit productiu, impulsar el respecte al medi ambient, fomentar la digitalització i la millora de les estructures i recursos destinats a la investigació o la formació, per tal d’assolir una major capacitat de la societat per superar problemes com la Pandèmia, d’acord amb el marc establert al Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el mecanisme de Recuperació i Resiliència. 

El Marc Financer Plurianual (MFP) 2021-2027 constitueix el pressupost de la UE per complir els seus objectius a llarg termini, i determina el màxim de despeses i les àrees que es finançaran amb aquest pressupost. 

La durada del nou MFP és de set anys a partir de l’1 de gener de 2021. Una de les vies d’execució del pressupost per part de la Comissió Europea és el fons Next Generation EU: Un instrument extraordinari per a la recuperació d’Europa, dotat amb més de 750.000 M€ a repartir entre els anys 2021 i 2026. 

Té com a objectiu fer front als reptes derivats de la pandèmia de la COVID-19 i accelerar els processos de transició ecològica i transformació digital. 

L’Ajuntament de sa Pobla, ha sol·licitat participar en diferents convocatòries i, gràcies a la concessió d’algunes, s’està treballant per poder dur a terme els diferents projectes dins el nucli de sa Pobla.